40 år med VOLTCRAFT - analyser af vand, luft og jord

71 % af jordens overflade består af vand, men kun 3 % af dette er ferskvand. Af disse tre procent er to tredjedele indesluttet. Så vi skal passe godt på den resterende lille del. Elektroniske instrumenter til overvågning af vandkvaliteten er et vigtigt redskab her. VOLTCRAFT's produktsortiment omfatter måleinstrumenter til vandanalyse, luftanalyse og jordbundsanalyse til overvågning og kontrol af vandkvaliteten.

Skræddersyede løsninger til praktiske anvendelser, og innovative udviklinger til brugervenlig betjening muliggør en effektiv anvendelse af produkterne.

 

Surt eller basisk - bestemmelse af ph-værdi

En vigtig indikator for vandkvaliteten er pH-værdien. Den er også ofte nødvendig som basislinje for yderligere målinger (f.eks. klorindholdet i svømmebassiner). pH-skalaen går fra 0-14. pH 7 kaldes det neutrale punkt på skalaen, intervallet 0-7 er det sure område, og mellem 7-14 er det basiske eller basiske område. Anvendelsesområderne spænder fra medicin, byggeri (f.eks. betonkvalitet), dambrug, akvarier, svømmebassiner, test af vandkvalitet og laboratoriearbejde til industriel produktion.

Produkter

Hvorfor er ledningsevne så vigtig for at bestemme vandkvaliteten?

Vandets ledningsevne viser antallet af ledende partikler. Jo højere antallet af ledende partikler er, jo højere er ledningsevnen, hvilket er et første tegn på, at vandprøven er forurenet. For at være sikker skal der foretages yderligere undersøgelser af vandkvaliteten, da en højere ledningsevne også kan skyldes mineraler, som ikke er sundhedsfarlige. Ledningsevnen bestemmes ved hjælp af elektroder, en strømelektrode og en måleelektrode bruges til at måle strømmen og udtrykke den i mikrosiemens pr. centimeter. Ledningsevne giver også oplysninger om vandets hårdhed: jo højere ledningsevne, jo højere vandets hårdhed.

Typiske værdier for ledningsevne:
Destilleret vand: 1 µS/ cm - 20 µS/ cm
Regnvand: 30 µS/ cm - 60 µS/ cm
Drikkevand: 100 µS/ cm - 1000 µS/ cm
Drikkevand: (grænseværdier) 2000 µS/cm

Produkter

Enkel bestemmelse af opløst ilt i vand

Ved vandovervågning er iltindholdet en særlig vigtig parameter, som er afgørende for fiskefyldte bassiner. Et første tegn på iltmangel, selv uden elektroniske måleinstrumenter, er algevækst, og i så fald skal der foretages en iltmåling i vandet for at få et indtryk af vandets tilstand. VOLTCRAFT iltmåleren er også et værdifuldt testinstrument for ejere af damme i private haver, så de kan træffe rettidige foranstaltninger til iltning.

Produkter

Kombinerede måleinstrumenter til vandanalyse

VOLTCRAFT tilbyder kombinerede måleinstrumenter til vandanalyse i mange forskellige varianter, så du altid har det rigtige måleinstrument ved hånden. Tabellen nedenfor viser, hvilket instrument der understøtter hvilke analyseparametre, og hvilken løsning der er den optimale. Dæk alle målekrav med et enkelt instrument.

Produkter

Kombineret måleudstyr i et overblik

Måleudstyr PH-værdi Konduktivitet Oxygen Temperatur Opløste partikler (TDS) Saltindhold
VOLTCRAFT WM-500 ✓  — 
VOLTCRAFT KBM-100 ✓  — 
VOLTCRAFT PHT-200 ✓  —  —  —  — 
VOLTCRAFT KBM-600 ✓  —  —  — 
VOLTCRAFT KBM-80 ✓  —  —   
VOLTCRAFT KBM-90 —  — 

 

Måling. Analyser. Handling. Teknologi til måling af luft og jord fra VOLTCRAFT.

Nem bestemmelse af luftfugtighed og temperatur i lufte

Vigtige kriterier for luftanalyse er luftfugtighed og lufttemperatur. Praktiske håndholdte enheder, der kan registrere alle målte variabler samtidig, sparer tid til måling og analyse. Luftfugtigheden i kontorer, produktionshaller eller lagerhaller må ikke være højere eller lavere end grænseværdierne. VOLTCRAFT-måleinstrumenter hjælper med straks at iværksætte affugtnings- eller befugtningsforanstaltninger og sikrer dermed et sundt rumklima. Dugpunktet kan også bestemmes indirekte via temperatur og luftfugtighed, og skadelig skimmelvækst kan forhindres fra starten.

 

Kontroller jordens PH-værdi

Mange plantearter kræver en jord med en bestemt pH-værdi for at kunne optage tilstrækkeligt med næringsstoffer. Nogle plantearter foretrækker sur jord (f.eks. rhododendron), og for at kunne regulere jordens pH-værdi optimalt er det nødvendigt først at bestemme jordens pH-værdi. Dette kan gøres ret nemt og præcist med en elektronisk pH-måler. I professionel gartneri eller i hobbyhaver er dette et vigtigt redskab til at forhindre umoden vækst fra starten.            

 

 

 

Kuldioxid - Kulilte - Gasser

Fra ufarligt til livstruende

F.eks. er kuldioxid CO2 i luften vigtig for planter. For meget kuldioxid fremmer drivhuseffekten og kan forårsage ubehag for mennesker indendørs.
Kulilte CO i luften er livstruende, selv i meget lave koncentrationer. Det er nødvendigt i den kemiske industri til en række fremstillingsprocesser og dannes f.eks. også i ufuldstændige forbrændingsprocesser.
Naturgas/butan/propan i luften medfører en eksplosionsfare ved kritiske koncentrationer.

Kuldioxidindhold CO2 i luften indendørs

Kuldioxid, eller CO2, er ikke særlig sundhedsskadeligt, men i høje koncentrationer i indeluften kan det forårsage hovedpine og svimmelhed. Under pandemien er kuldioxidmonitorer blevet stadig vigtigere. For at registrere den omtrentlige virusbelastning i luften i rummet bruges CO2-værdien her som reference til at iværksætte en luftforandring i rummet (f.eks. ventilation), når de angivne grænser overskrides. VOLTCRAFT tilbyder vægmonterede og bordmonterede enheder, håndholdte enheder til mobil brug og CO2-trafiklys, sidstnævnte til fast installation i spisestuer, storrumskontorer eller produktionsfaciliteter, til visuel visning af CO2-indholdet i luften i rummet for alle tilstedeværende personer. CO-100 med relæudgang er særligt velegnet til automatisk styring af frisklufttilførslen (f.eks. motoriserede ovenlysvinduer).

Produkter

Måling af de laveste koncentrationer af kulilte CO og påvisning af gaslækager.

Kulilte CO er en lugt- og smagløs gas, som let kan produceres ved hjælp af elektronisk udstyr.

Udstyr til måling af kulilte. Den kan opstå ved utilstrækkelig forbrænding af kulstofholdige stoffer (f.eks. olie, gas eller træ) og utilstrækkelig ilttilførsel. Defekte luft- eller røgkanaler kan opdages på et tidligt tidspunkt ved regelmæssig inspektion, og skaderne kan udbedres.

VOLTCRAFT GD-3000 gaslækagesøger til hurtig og nem inspektion af beholdere til flydende gas, LPG-komfurer og gasdrevne campingkomfurer.

GD-3000-gassensoren er følsom over for naturgas (LNG) og butan/propan-gas (LPG) og detekterer gaslækager visuelt og akustisk.

Flere relevante emner