bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd at vide om måleudstyr til skadelige stoffer

  • Was et måleudstyr til skadelige stoffer?

  • Type og funktionsmåde for måleudstyr til skadelige stoffer

  • Praxistipp: Datalogger til tidsmålinger

  • FAQ – ofte stillede spørgsmål

 

Was et måleudstyr til skadelige stoffer?

Måleudstyr til skadelige stoffer måler udslip eller tilstedeværelse af visse stoffer, f.eks. kølemidler, formaldehyd, VOC, radon og partikler, alt efter apparattype. Multifunktionel omgivelsesmåler kan derudover registrere tryk, strøm, vakuum, temperatur, luftfugtighed eller radioaktiv stråling.

På professionelt område anvendes måleudstyr til skadelige stoffer som for eksempel lækagesøgningsapparater eller montørhjælp. De har bl.a. til formål at kontrollere køleanlæg, varmepumper eller gasledninger. De kontrollerer også luftkvaliteten indendørs, f.eks. i kontorer, og de anvendes i laboratorier, hvor visse maksimumgrænser skal overholdes, alt efter hvilken type anordning der er tale om.

Ikke kun luften i det fri, men også indeklimaet kan være belastet af forskellige skadelige stoffer. Kilderne til den øgede byrde er forskellige. Industrien og den stigende trafiktæthed bidrager til, at en ikke ubetydelig del af emissionerne kommer ud i luften. Desuden har det i de seneste årtier været almindelig praksis at anvende giftige stoffer i byggematerialer, lak, maling og træbeskyttelsesmidler, da deres sundhedsskadelige virkninger undertiden endnu ikke er kendt eller korrekt vurderet. I dag er det kendt, at sundhedsskadelige stoffer fra byggematerialer kommer ind i luften og kan påvirke kvaliteten af luften.

 

Type og funktionsmåde for måleudstyr til skadelige stoffer

Der findes forskellige typer måleudstyr til forurenende stoffer, som fungerer forskelligt, og som kan anvendes til analyse af forskellige parametre. Det drejer sig bl.a. om:

Digital montørhjælp

Digitale montørværktøjer er måleinstrumenter, der letter overvågningen af køleanlæg og varmepumper, da de kombinerer forskellige måleinstrumenters funktioner. Som multifunktionsapparat medfølger der forskellige sonder til måling af tryk, temperatur, vakuum eller strøm. Disse parametre kan give et budskab om anlæggets sikkerhed og effektivitetRealtidsregistreringer af data er ofte lige så mulige som tidsmålinger ved sådanne enheder. Nogle enheder er udstyret med Bluetooth eller USB-interface. Dette gør det muligt at overføre måleresultaterne til tablet eller mobiltelefon. Dette muliggør hurtig overvågning og rapportering. [Måleudstyr til skadelige stoffer 2]

 

Lækagedetektionsudstyr/lækagedetektorer for kølemiddel

Et uundværligt hjælpemiddel inden for vedligeholdelse og service af køleanlæg er lækagesøgningsudstyr, som detekterer lækager og lækager på anlæg eller ledninger. Der findes grundlæggende to typer lækagesøgningsapparater: Apparater med elektrokemisk sensor registrerer små mængder af udsivende kølemiddel og advarer om en visning på skærmen. Ved hjælp af en fleksibel sondehals kan svært tilgængelige steder også nås. Derudover findes der UV-læksøgningsudstyr. Som navnet antyder, lokaliserer de læskningsområder ved hjælp af UV-lys, der gør de fluorescerende farvestoffer, der er tilsat kølemidlet, synlige. Denne metode egner sig til detektering af meget små lækager.

 

VOC-tester

Forkortelsen VOC (volatile organic compounds) betegner " flygtige organiske forbindelser". Disse omfatter acetone, ethylenglycol, formaldehyd, xylen, 1,3-butadien, tetrachlorethen, hydrogensulfid, ammoniak, toluen, benzen, methylenchlorid, perchlorethylen og MTBE. VOC-belastningen af miljøet er steget betydeligt, især på grund af udstødningsgas, men også kemiske produkter som maling, lim og fugemasser til byggeriet har en betydelig andel af den øgede VOC-belastning.

VOC-testudstyr måler koncentrationen af flygtige skadelige stoffer i indeklimaet via en elektrokemisk sensor. Kominatorapparater kombinerer måling af VOC og måling af formaldehyd-koncentration og angiver måleresultaterne i enhederne mg/m3 eller ppm. VOC-måleinstrumenter anvendes i private boliger, men også i kontorer, på arbejdspladser og i offentlige institutioner som skoler og børnehaver, hvor personer opholder sig permanent indendørs.

 

Formaldehyd-måleudstyr

Formaldehyd er en farveløs, stikkende irriterende gas, som allerede i meget små koncentrationer medfører sundhedsskader. Formaldehyd akkumuleres fra forskellige kilder i luften i rummet, herunder forbrændingsprocesser ved Rygning, i gasovne og i ethanolovne. Desuden er gamle spånplader og andre træmaterialer, desinfektionsmidler og i sjældne tilfælde skum og tæpper formaldehydkilder. Formaldehyd forårsager allergier, hovedpine, hud-, åndedræts- og indbindingsirritation. Forbundssundhedsinstituttet og Bundesinstitut für Risikobewertung anbefaler, at en grænseværdi på 0,1 ppm overholdes indendørs for at sikre et sundt arbejde og en sund bolig.

Formaldehyd-måleudstyr måler koncentrationen af formaldehyd i luften ved hjælp af en elektrokemisk sensor. Nogle apparater fungerer også som termo- og hygrometer og måler lufttemperatur og luftfugtighed via sonder. 

 

Radonmåleapparater

Radonbelastningen er den største radioaktive belastning for mennesker. Den er underlagt regionale forskelle, som igen skyldes geologiske forhold, og varierer i overensstemmelse hermed. Afhængigt af indretning og brug af indendørs rum kan radonbelastningen variere. Radonnedbrydningsprodukter er fint støv og ender på denne måde i menneskers lunger, hvor de ved yderligere nedbrydning i høj grad fremmer udviklingen af lungekræft. Grænseværdien på 300 Bq/m3, som er fastsat I EURATOM-standarden, gælder i hele Europa for indendørs rum.

Måleudstyr til skadelige stoffer

Radonmålerne beregner radonkoncentrationen i indeklimaet via diffusionkammerprocessen, der frem for alt leverer præcise resultater ved langtidsmåling. Mens radongas diffuderes ind i et målekammer, opstår der opfaldsprodukter, der oplagres ved kammervægge og den indbyggede strålingsdetektor. Radondetektorer anvendes i private og frem for alt i arbejdsområdet. Før et hus bliver nyt, kan det være hensigtsmæssigt at bestemme luftens radonkoncentration i nærheden af jorden.

 

Videopartikeltæller

Til de forurenende partikler hører (tobak)røg, sod, (fin-)støv, aerosoler, skimmel og nogle kemikalier. Disse partikler er letbevægelige på grund af deres lille størrelse og kan bl.a. være til gavn for åndedrætsbesvær og astma. På arbejdsbeskyttelsesområdet er fine partikler klassificeret som en del af den samlede støvbelastning, der overvåges i Tyskland i henhold til TRGS (tekniske regler for farlige stoffer). Grænseværdierne i TRGS 900 finder anvendelse.

(Video)partikeltæller beregnes antallet og størrelsen af de partikler, der findes i luften. Måleapparatet indeholder et målekammer med lyskilde og detektionsenhed. Måling er baseret på afskatning eller spredning af lys fra partikler, der er indeholdt i luftprøver.

Måling af partikelantal og -størrelse finder nødvendigvis altid sted i renrum inden for halvleder-, rum- og levnedsmiddelteknologien samt i farmaci, men også inden for arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse anvendes der partikelmålere.

 

Praxistipp: Datalogger til tidsmålinger

For at kunne registrere måledata i længere tid, anbefaler man måleapparater med datalogger. De beregnede data gemmes og kan dermed også analyseres på et senere tidspunkt. Digital montørhjælp er ofte udstyret med dataloggere, men også apparater til måling af finstøv er udstyret med hukommelsesfunktion.

 

FAQ – ofte stillede spørgsmål

Findes der måleudstyr til forureningsstoffer, som kalibrerer sig selv?

Ja, det er der. Måleudstyr til skadelige stoffer, f.eks. radondetektorer, kan være udstyret med en automatisk kalibrering, afhængigt af deres udførelse, og de kan tilpasses omgivelserne. På denne måde kan du registrere meget præcise data og opnå optimale måleresultater.