bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgiver

Teksten forneden er maskineoversat fra den tyske originaltekst.

Værd til ledningssøger

 • Hvad er en ledningssøger?

 • Hvilke varianter findes der, og hvordan finder ledningssøgeren det fungerer?

 • Vores praktiske tip: Finde andre materialer

 • Hvor anvendes ledningssøger?

 • Hvad skal der tages hensyn til ved brug af ledningssøgeudstyr?

 

Hvad er en ledningssøger?

Ledningssøger

Elektriske ledninger skal omgives ved strøm fra elektriske felter. Disse felter kan ganske enkelt "indfanges", altså med tekniske hjælpemidler. Til dette formål anvendes en spole, som opfanger feltet. Den inducerede spænding beregnes og udsendes som lokaliseringsresultat. Kabelsøger er lokaliseringsapparat. 

Lokaliseringsresultatet udsendes på LC-skærme. Resultatet af ledningssøgningen vises alt efter, hvor udstyret kabelsøgeren er, numerisk eller grafisk som kvantitativ størrelse (som bjælke- eller beliggenhed-diagram) og til dels også som akustisk signal. Simple detektorer klarer sig med signal-LED'er.

Ud over spændingsførende ledninger kan der findes flere genstande og materialer i vægge. Hertil findes der apparater med omfattende søge- og lokaliseringsfunktioner. Førsteklasses lokaliseringsapparater til professionel brug er udstyret med intelligente sensorer, der gør det muligt at foretage en meget præcis lokalisering af strømførende og strømløse ledninger, sikringer og afbrydere. Til dels leverer ledningssøgeudstyr som måleresultat spændingshøjden i volt i en aktiv leder.

Ledningssøgere er ofte multifunktionsapparater. Enkelte kabelsøgere er f.eks. konstrueret til at arbejde med tale- eller datanetværk og har bestemte interne filtre til at "skjule" forstyrrelsen ved andre spændingsførende ledninger.

Dertil kommer dataloggerfunktioner, for at du kan gemme og læse testresultater på sikker måde.

De intelligente målere er opbygget som et enkeltstående apparat eller i flere komponenter - alt efter udstyr og omfang af ydeevne.

For en så præcis lokalisering af ledninger og andre objekter er kalibreringen af ledningssøgeren A og O. mange apparater gør det i mellemtiden automatisk. Ved nogle ledningssøgeudstyr beskrives proceduren i brugervejledningen.

 

Hvilke varianter findes der, og hvordan finder ledningssøgeren det fungerer?

Moderne kabelsøger har et langt større funktionsomfang og muliggør blandt andet lokalisering af kabelbrud, metaller eller endda træbjælker. Hvordan fungerer det i detaljer?

Ved den passive kabelsporing udnyttes magnetfeltet strømførende ledninger, som ved induktion i en (sporings-)spole fremkalder en strømstrøm.

Ledningssøger

Ved den aktive kabellokalisering tilføres et signal med en defineret frekvens et kabel. Ledningsmålerens detektor angiver denne frekvens, så kablets position kan følges meget nøje. Sådanne kabelsøgningsapparater er velegnet til at bestemme, hvilket kabel der fører til hvilken tilslutning, hvis der ikke kan ses farver eller nummercifre. Ulempe: Strømløse nabo-kabler bliver ikke beregnet.

Godt udstyret kabelfinder har en tilstand til generel kontrol og til at finde afbrydelser, klem eller kortslutninger i elektriske ledninger. Dermed er der samtidig mulighed for at registrere kabellængden. Der anvendes to måletekniske metoder:

Den kapacitive måling til indførings- og mellemklasse-kabeltester kan sammenlignes med opladning af en kondensator. Isoleringen af lederparrene danner dielektrikum. Kapacitetsfaktoren for et kabel angives af producenten i Pico-Farad pr. meter (pF/m). Et netværkskabel har for eksempel værdien 4,6 pF/m. Finder måler først den samlede kapacitet af det undersøgte kabel og beregner kablets længde ved hjælp af koefficienten. Målenøjagtighed er ca. 5 procent. Hvis kapacitetskoefficienten ikke kendes, kan måleenheden kalibreres med et identisk kabel med kendt længde.

Metoden til måling af driftstiden-reflektivitet måler, hvor lang tid der er brug for udsuget impuls, indtil det når sin genovervejelse ved kabelenden eller ved knusningsprocessen. Spredningshastigheden ligger under lyshastigheden, f.eks. for kobberkabler ved 299.792,458 km pr. sekund. NVP-værdien, der er specifik for hvert kabel, angives i procent af lyshastigheden (engelsk: Nominel Velocity of Protagation, på tysk: Maksimal hastighed for spredning). Udstyret testudstyr bruger denne værdi til længdeberegning. Dette kaldes også TDR-teknologi (time domain reflectometry/tidsdomænereflektometri) og giver en målenøjagtighed på 1 til 3 procent - og det også for store kabellængder.

Ved magnetisk reagerende stoffer i vægge ligner princippet hinanden: Der opbygges et elektromagnetisk felt ved hjælp af en processorstyret søgespole i lokaliseringsdetektoren. Hvis dette felt forstyrres af en metallisk genstand, udsendes der et signal. De processorer, der anvendes i dag, er i stand til at beregne den fysiske placering (f.eks. dybt i væggen) af en metalgenstand og til dels vise metaltypen eller udelukke metaller fra målingen.

 

Vores praktiske tip: Finde andre materialer

Andre materialer kan også lokaliseres ved hjælp af et særligt lokaliseringsapparat. For eksempel til at finde træbjælker i vægge udnyttes det, at faserne af oscillerende frekvenser ændrer sig ved gennemtrænge genstande med forskellig fysisk tæthed. Enheder, der er specielt beregnet til denne funktion, finder du i vores Onlineshop.

 

Hvor anvendes ledningssøger?

Ledningssøger

Inden for industri og erhverv har ledningssøgere et bredt felt til anvendelsesmuligheder. Et par eksempler:

 • Under (alt-)bygningssanering og istandsættelse til at finde ledninger under puds, ledningsbrud eller kortslutninger
 • Istandsættelse og vedligeholdelse af telefon- og data-netværk
 • Ledningssporing i jord
 • Sporing af sikringer og kontrol af strømkredse
 • Find stik- og fordelerdåser, som ved en fejl er dækket af elementbyggeri
 • Find ud af afbrydelser og kortslutninger i gulvvarme
 • Sporing af metalliske vand- og varmerør
 • Istandsættelse af parkeringsplads- og lufthavnsbelysning
 • Beregning af den tilgængelige kabellængde for eksempel på kabeltromler

Til private brugere er der også nogle anvendelser, f.eks. sikring mod boring i vægge eller gennembrud ved tørbyggeri eller murværk, til at finde og tildele sikringer til spændingsførende strømkredse eller til lokalisering af sikringer, strømkredse i fordelere og forgreningsdåser ved afgrænsning af fejl. Hvis apparater ikke fungerer i hjemmet.

 

Hvad skal der tages hensyn til ved brug af ledningssøgeudstyr?

Ledningssøger

Kabelsøgernes funktion kan være begrænset eller slet ikke garanteret ved metalholdige vægafdækninger såsom paneler eller tapeter. Ledninger af plast kan kun lokaliseres med særligt udstyrede måleapparater.

Dybden, op til hvilken ledningsfinder kan lokeres, afhænger af materialets art og objektets størrelse. Større objekter kan lokaliseres på større dybder.

På trods af avanceret teknologi er der altid en resterende risiko, når der arbejdes med ledningssøgeudstyr. Den største sikkerhed ligger i de planlægningsdokumenter, der er udarbejdet af de virksomheder i boligsektoren, som har fået overdraget at udstyre de pågældende ejendomme. Men det er ikke altid til rådighed i forbindelse med oprydningen af gamle bygninger.